TPL_GK_LANG_IS_LOADING
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-ustawicznegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.poradnictwo-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.rynek-pracygk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.ksztalcenie-zawodowegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.projekty-efsgk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.technologie-informacyjnegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.recenzjegk-is-91.jpglink
http://edukator.koweziu.edu.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/kategorie.wywiadygk-is-91.jpglink

Jak rozpoznawać predyspozycje i zainteresowania zawodowe uczniów

Pomóc ma w tym projekt „Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.

Projekt ten realizuje Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem głównym jest wspieranie procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów poprzez opracowanie spójnego pakietu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno-informacyjnych wspomagających ten proces.
Skierowany jest do uczniów różnych typów szkół (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz ich rodziców, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Adresowany jest także do szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Na koncepcję pakietu narzędzi składają się dwa moduły – A i B. Moduły te zakładają stworzenie spójnych i kompleksowych narzędzi łączących w sobie różne rodzaje metod i technik badawczych (typ projektu G) oraz stworzenie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych, wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, zawierających klasyczne wersje drukowane (papier-ołówek) dodatkowo wzbogacone o komponent multimedialnych programów komputerowych wykorzystujących nowoczesne technologie komputerowe (typ projektu F).

Narzędzia i materiały dla dzieci, młodzieży i rodziców

Moduł A zakłada stworzenie narzędzi diagnostycznych do samobadania – wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów – zgodnie z metodologią tworzenia narzędzi psychometrycznych (typ projektu A).
Opracowane zostaną dwa narzędzia psychometryczne przeznaczone do samobadania ucznia, zróżnicowane konstrukcyjnie ze względu na poszczególne etapy rozwojowe: dla uczniów szkół podstawowych (klasy I–III, IV–VI – przy współudziale rodziców) oraz uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (typ projektu A):

 1. Kwestionariusz nastawień intrapersonalnych, interpersonalnych i nastawień wobec rzeczywistości (samoocena, samopoznanie, poczucie kontroli, sprawstwa vs wyuczonej bezradności, decentracja, skrypty życiowe, empatia, koncentracja na sobie, bierność vs uczestnictwo społeczne, style społecznego funkcjonowania i in.). W sumie są to 4 wersje narzędzia dla 4 ww. etapów rozwojowych.
 2. Kwestionariusz postaw twórczych vs odtwórczych.
 3. Materiały metodyczno-informacyjne do samodzielnego wykorzystania przez ucznia i jego rodziców (typ projektu D).

Materiały metodyczno-informacyjne stanowią:

 • Filmy o zawodach. W ramach modułu A zostały zrealizowane na podstawie klasyfikacji B. A. Klimowa, który wyróżnił kilka rodzajów grup zawodowych: człowiek – człowiek, człowiek – przyroda, człowiek – rzeczy, człowiek – działalność artystyczna, człowiek – dane.
  Filmy są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i rodziców. Dwie pierwsze grupy zawodowe: człowiek – człowiek i człowiek – przyroda ukazują przebieg zajęć z zakresu orientacji zawodowej na poziomie szkoły podstawowej. Filmy obrazujące zawody: strażak, pielęgniarka, weterynarz i ogrodnik skierowane są do uczniów szkoły podstawowej, zarówno klas nauczania zintegrowanego, jak i klas IV–VI.
  Grupa trzecia i czwarta: człowiek – rzeczy, człowiek – działalność artystyczna prezentuje obraz poradnictwa zawodowego w gimnazjum. Filmy przedstawiające zawody: fryzjer, piekarz, muzyk i rzeźbiarz adresowane są głównie do gimnazjalistów.
  Ostatnia, piąta grupa zawodowa: człowiek – dane przedstawia rozmowę z doradcą zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej i dotyczy zawodów programista i archeolog.
 • Poradnik dla ucznia „Wybór zawodu” –  wersje dla poszczególnych etapów rozwoju.
 • Poradnik dla rodziców „Wybór zawodu” wersja dla poszczególnych etapów rozwoju. Poradniki zawierają informacje dotyczące problemów niespecyficznych (rozwojowych) i specyficznych związanych z wyborem zawodu.

Narzędzia i materiały metodyczne dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli

W ramach modułu B powstały dwa narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów – tworzone zgodnie z metodologią tworzenia narzędzi psychometrycznych (typ projektu B). Są to:

 1. Test zainteresowań zawodowych „Barwa Preferencji Zawodowych”. Bazuje na emocjach dziecka oddziałujących na podejmowanie decyzji dotyczących wyboru własnych ścieżek zainteresowań. Stanowi podstawę do orientacji w obszarach aktywności dziecka, jego aspiracji życiowych. Test może być wskazówką, w jaką stronę aktywności pozaszkolnej ukierunkowywać dziecko z korzyścią dla jego dalszego rozwoju. W sumie są 4 wersje narzędzia dla uczniów szkoły podstawowej kl. I–III i kl. IV–VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Kwestionariusz do oceny strategii radzenia sobie z problemami i zadaniami życiowymi.
  Uzupełnieniem każdego narzędzia jest podręcznik zawierający założenia teoretyczne skonstruowanego narzędzia, rozszerzoną wersję instrukcji, opis sposobu analizowania uzyskanych wyników diagnozy oraz ocenę psychometryczną narzędzia. W sumie są to 4 wersje narzędzia dla 4 ww. etapów rozwojowych.
 3. Materiały metodyczne – do wykorzystania przez doradcę zawodowego (lub pedagoga szkolnego, nauczyciela) w pracy z uczniem – wspomagające proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, gwarantujące stosowanie w pracy z uczniem metod aktywizujących (typ projektu C).

Materiały skierowane do doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli będą stanowiły:

 • Filmy o zawodach zrealizowane na podstawie klasyfikacji J. Hollanda. Przeznaczone są one głównie do pracy z uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
  Typ realistyczny – filmy: inżynier budownictwa, mechanik samochodowy,
  Typ badawczy – filmy: biochemik, archeolog,
  Typ artystyczny – filmy: fotograf, projektant mody,
  Typ społeczny i przedsiębiorczy został połączony dla potrzeb realizacji filmów – filmy: kucharz, prawnik,
  Typ konwencjonalny – filmy: agent celny, archiwista.
 • Poradnik „Wybór zawodu” dla poszczególnych grup wiekowych.
 • Niezbędnik zawierający materiały metodyczne na „zieloną szkołę” dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Wortal projektu

WybieramZawód.plW celu upowszechniania „produktów” projektu został uruchomiony wortal internetowy: www.wybieramzawod.pl. Wszystkich zainteresowanych materiałami powstałymi w projekcie zapraszamy na naszą stronę internetową. Sukcesywnie będziemy tam zamieszczać narzędzia i materiały metodyczne zarówno dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli, jak i dla uczniów i rodziców.
Wortal funkcjonuje w dwóch formułach:

 • otwartej – moduł A – narzędzia i materiały metodyczne dostępne są dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i rodziców;
 • zamkniętej – moduł B – przeznaczony dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Po zalogowaniu się do systemu i weryfikacji konta prosimy o wypełnienie formularza, potwierdzenie faktu pracy z dziećmi i młodzieżą jako doradca zawodowy lub pedagog, nauczyciel realizujący zadania z zakresu poradnictwa zawodowego przez przełożonego np. dyrektora szkoły i przesłanie faksem (12/25-24-651). Szczegóły znajdują się na stronie www.wybieramzawod.pl w dziale „aktualności”.

Dzięki wortalowi chcemy bezpłatnie przekazać „produkty” projektu wszystkim środowiskom szkolnym tak, aby były łatwo dostępne i pomagały pedagogom, nauczycielom, doradcom zawodowym pracującym z uczniami na poszczególnych poziomach kształcenia. Mamy nadzieję, że pomogą one także rodzicom i ich dzieciom w podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości wyborze zawodu zgodnego z własnymi predyspozycjami.

Działania w projekcie

Najważniejsze elementy projektu w formie graficznej przedstawia poniższy schemat:

 

dr Marian Piekarski
doradca zawodowy
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.